Ám Sát John F. Kennedy

(JFK)

Nội dung
Theo dõi cuộc điều tra về vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy do luật sư quận New Orleans Jim Garrison dẫn đầu.