Câu Chuyện Cảnh Sát Đông Bắc 2

(Fight Against Evil 2)

Nội dung

Bộ phim này là phần tiền truyện của bộ phim Câu Chuyện Cảnh Sát Đông Bắc