iNumber Number: Vàng Johannesburg

(iNumber Number: Jozi Gold)

Nội dung
Được giao nhiệm vụ điều tra vụ trộm vàng lịch sử ở Johannesburg, viên cảnh sát chìm nọ buộc phải lựa chọn giữa lương tâm và luật pháp.