Kế hoạch đêm thứ Sáu

(Friday Night Plan)

Nội dung
Khi mẹ của họ đi công tác, hai anh em hay cãi cọ bèn bắt tay để bí mật tham dự bữa tiệc đỉnh nhất năm trước khi bà trở về.