Những Người Ứng Cứu Đầu Tiên Phần 2

(The First Responders 2)

Nội dung
Một bộ phim miêu tả chân thực về những quân nhân tại một đồn cảnh sát và một trạm cứu hỏa làm việc cùng nhau để giải quyết các nhiệm vụ, cùng nhau cứu giúp nhân dân và ngăn chặn tai họa.